Raport EBI 01/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Raport EBI 04/2019 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport EBI 07/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.

Raport EBI 08/2019 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI Profit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Raport EBI 09/2019 – ZWZ – podjęte uchwały: zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN

Raport EBI 10/2019 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI 11/2019 – Powołanie członka zarządu

Raport EBI 12/2019 – Informacja uzupełniająca dotycząca członków Rady Nadzorczej

Raport EBI 14/2019 – Zmiany w składzie Zarządu

Raport EBI 16/2019 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 17/2019 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 18/2019 – Informacja uzupełniająca dotycząca członka Rady Nadzorczej

Raport EBI 19/2019 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok