Spółka działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością Spółki jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Spółka specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności masowych, rozdrobnionych, których kupno odbywa się najczęściej w drodze przetargu lub złożenia przez Emitenta indywidualnej oferty cenowej.

Do wierzytelności masowych zalicza się zadłużenie wobec: banków lub innych instytucji finansowych, pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych, telewizji kablowych, internetowych, z tytułu ubezpieczeń, mandatów, opłat za media oraz innych, charakteryzujących się niską średnią wartością zadłużenia.

Spółka, nabywając wierzytelności pieniężne na podstawie zawartej umowy cesji staje się ich właścicielem i nabywa prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności, Spółka podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskania części bądź całości wierzytelności.

FTI PROFIT S.A.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

REGON: 362808925
NIP: 7010524116
KRS: 0000589701

Kapitał zakładowy 1.500.000 złotych (w pełni opłacony)

ftiprofit.pl
biuro@ftiprofit.pl

tel.: +48 22 427 89 96
faks: +48 22 427 89 93