Polityka dywidendy Spółki

Zarząd Spółki, mając na uwadze bieżące potrzeby kapitałowe Spółki, związane z inwestycjami w nowe pakiety wierzytelności oraz intensywny rozwój związany z nakładami na obsługę posiadanych już wierzytelności, zamierza wstrzymać się przez okres najbliższego roku obrotowego z rekomendacją dotyczącą wypłaty dywidendy.
Intencją Zarządu jest, aby w przyszłości, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki, regularnie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.
Zarząd Spółki, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy rekomendowanej Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:
  • osiągnięty przez Spółkę zysk netto,
  • potrzeby inwestycyjne Spółki,
  • płynność bieżącą Spółki, uzależnioną od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych.
W zależności od powyższych czynników, rekomendacja Zarządu może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.
Ostateczna decyzja dotyczącą każdorazowej dywidendy zależy od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rzeczywista wartość dywidendy ustalonej do wypłaty może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na poziomie odbiegającym od wartości rekomendowanej przez Zarząd Spółki.