Strategią FTI Profit jest aktywne uczestniczenie w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Spółka realizuje własną strategię poprzez monitorowanie rynku wierzytelności, uczestniczenie w przetargach oraz w pojedynczych transakcjach dotyczących wierzytelności.

Zarząd FTI Profit zamierza kontynuować działania w obszarze obrotu i zarządzania wierzytelnościami, które będą skutkować przeniesieniem pakietów wierzytelności pieniężnych na własnych rachunek, po wcześniejszej analizie danych i spełnieniu określonych warunków charakteryzujących nabywane wierzytelności.

Spółka rozważa również transakcje bilateralne z zewnętrznymi kontrahentami typu kupno-sprzedaż pojedynczych lub całych pakietów wierzytelności, po wcześniejszej analizie efektywności i stopy zwrotu.

Ponadto, Spółka będzie kontynuowała pracę nad własnymi zasobami operacyjnymi: dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich

  • narzędzi zabezpieczających dane osobowe,
  • narzędzi wspomagających działalność operacyjną – automatyzację procesów dochodzenia i monitorowania wierzytelności, m.in. analizę dużych zbiorów danych i tworzenie szczegółowych raportów.

W miarę dalszego rozwoju FTI Profit nie wyklucza wzmocnienia bazy kapitałowej, która pozwoli na zdynamizowanie jego działań na rynku wtórnym i pierwotnym wierzytelności. Spółka może wykorzystać w przyszłości emisję obligacji jako efektywnej formy pozyskania kapitału dłużnego przy założeniu umiarkowanego kosztu kapitału.