(w tys. zł)  2019 2018 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 1 718 1 262 2 844 326 51
Wynik operacyjny 242 283 644 113 24
Zysk (strata) netto 190 204 502 61 18
Aktywa razem 25 677 23 117 10 298 17 504 3 634
Kapitał podstawowy 1 500 1 500 1 500 1 000 100
Kapitał własny 2 475 2 286 2 081 1 579 518
Zobowiązania długoterminowe 301 0 0 3 629 526
Zobowiązania krótkoterminowe 150 82 68 272 61
Liczba akcji (w tys. sztuk) 15 000 15 000 15 000 10 000 100
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 0,165 0,15 0,14 0,16 5,18

Spółka księguje nabyte pakiety wierzytelności w bilansie:
w aktywach Spółki w pozycji B.II.3 c) inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek,
w pasywach Spółki w pozycji B.IV. rozliczenia międzyokresowe przychodów od dłużników.