(w tys. zł) 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 2844 326 51
Wynik operacyjny 642 113 24
Zysk (strata) netto 502 61 18
Aktywa razem 10298 17504 3634
Kapitał podstawowy 1500 1000 100
Kapitał własny 2081 1579 518
Zobowiązania długoterminowe 0 3629 526
Zobowiązania krótkoterminowe 68 272 61
Liczba akcji (w tys. sztuk) 15000 10000 100

Spółka księguje nabyte pakiety wierzytelności w bilansie:
w aktywach Spółki w pozycji B.II.3 c) inne należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek,
w pasywach Spółki w pozycji B.IV. rozliczenia międzyokresowe przychodów od dłużników.