Raport EBI 15/2020

Data: 14 sierpnia 2020 Tytuł: Raport kwartalny FTI PROFIT S.A. za II kw. 2020 roku   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO FTI PROFIT raport za II kwartał 2020 Osoby reprezentujące spółkę: […]

Raport EBI 14/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiana nazwy oraz Statutu Spółki Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku przyjęło następujące zmiany w Statucie. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: 1.Spółka jest prowadzona pod firmą FTI PROFIT Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy […]

Raport EBI 13/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej p. Ryszarda Wasilewskiego, jednocześnie powołano członka Rady Nadzorczej: p. Michała Bińkowskiego, którego życiorys został upubliczniony raportem bieżącym nr […]

Raport EBI 12/2020

Data: 11 sierpnia 2020 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2020 roku.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd […]

Raport EBI 11/2020

Data: 21 lipca 2020 Tytuł: Wprowadzenie zmian do projektów uchwał na WZA w dniu 11 sierpnia 2020 r. na żądanie akcjonariusza.   Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych (dalej także „ksh”) i reprezentującego ponad jedną dwudziestą […]

Raport EBI 10/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA zwołanym na 11 sierpnia 2020 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku, zostaną poddane pod głosowanie propozycje zmian w Statucie. Zakres proponowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki: […]

Raport EBI 9/2020

Data: 14 lipca 2020 Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu WZA FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FTI PROFIT S.A. na 11 sierpnia 2020 r. oraz treść projektów uchwał. Podstawa prawna: §4 […]

Raport EBI 22/2018

Data: 27 listopada 2018 Tytuł: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2018 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Minos S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt […]

Raport EBI 21/2018

Data: 27 listopada 2018 Tytuł: Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd FTI PROFIT S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku wypowiedział umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez spółkę allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wypowiedzenie jest ważne ze skutkiem na 31 grudnia 2018 roku. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §3 ust. […]

Raport EBI 20/2018

Data: 19 listopada 2018 Tytuł: Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 §6 KSH podczas NWZ w dniu 5 listopada 2018 r. Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 listopada 2018 roku. Na podstawie art. 428 §6 […]